لیزر پیوسته ۲ وات، Nd:YVO4

نام فارسی: لیزر پیوسته ۲ وات، Nd:YVO4

نام انگلیسی:Nd:YVO4 Laser C02

این لیزر یک لیزر حالت جامد است که ماده فعال آن کریستال Nd:YVO4 است. طول موج اصلی لیز دهنده در این کریستال ۱۰۶۴ نانومتر است. کریستال دارای ویژگیهای بارزی است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سطح مقطع گسیل القایی بزرگ در طول موج لیز دهنده،
  • پهنای خط جذبی پهن و ضریب جذب بالا در طول موج پمپاژ،
  • بالا بودن آستانه آسیب پذیری القایی لیزر
  • و همچنین خصوصیات خوب اپتیکی و مکانیکی کریستال

این لیزر دارای کاربردهای فراوانی در اهداف آموزشی، آزمایشگاهی و صنعت است که میتوان به مواردی همچون اسپکتروسکپی لیزری، کنترل غیرمخرب، آنالیز طیفی، پردازش مواد، اسپکتروسکپی و تشخیصهای پزشکی اشاره کرد.

لیزر پیوسته 2 وات، Nd:YVO4